TEMEL içinde yava? yava? hisse fiyatlar?na yans?r.Yani

TEMEL ANAL?ZÖncelikle ?unu belirtmeliyim Temel analiz geni? kapsaml? bir analiz yöntemidir.Uçsuz bucaks?z bilgiye ula?arak analiz metotlar? olu?turulabilir.Ayr?ca temel analizde ke?fedilen pozitif veriler hisse fiyatlar?na hemen yans?mayabilir.Temelde meydana gelen olumlu geli?meler zaman içinde yava? yava? hisse fiyatlar?na yans?r.Yani öyle bir seferde olmaz.Biz öncelikle ?irketlerin finansal veri ve durumlar?n? 3 ayda bir aç?klad?klar? bilançolara de?inerek bilançolarda nelere dikkat etmemiz gerekti?ini ele alaca??z.Böylece potansiyeli yüksek, olu?abilecek olumsuz durumlara daha dayan?kl? ?irketleri bilanço analizi yaparak tespit etmeye çal??aca??z.Fakat unutulmamal?d?r ki temel analiz sadece ?irket bilançosundan olu?maz.?irketin borçluluk durumu,Döviz fiyatlar?ndaki de?i?imin ?irket faaliyetlerine etkisi,?irketin sahip oldu?u pazar yada sat?? yapt??? ülkeler ile ili?kileri,Faaliyet gösterdi?i sektördeki ham madde fiyat de?i?imleri,Sat?lan ürünlerle alakal? arz talep dengelerindeki de?i?imler,Teknolojik yeni bir bulu?un ?irketin ürününe zaman içinde etkisi,?irketin ba?l? bulundu?u ülkedeki kur, enflasyon ve faiz oranlar? hareketlili?i,Gibi sonsuz say?da birbiriyle ba?lant?l? bir çok temel etki say?labilir.Biz bunlar?n her biri bu yaz? alt?nda yava? yava? yaz?da güncelleme ve ekleme yaparak payla?aca??z ve bu konu zamanla ba?l? ba??na temel analiz ve detaylar? haline gelecektir.?lk olarak Bilanço Analizi ile ba?layaca??z.Bilanço Analizi ile ?irketin röntgeni nas?l çekilir yani özünde neler döndü?ü nas?l anla??labilir buna bakaca??z.?yi bilançolu ?irketlere yat?r?m yapanlar körü körüne sadece teknik analize göre yat?r?m yapanlardan her zaman bir ad?m daha öndedir.Ama Temeli sa?lam ?irketlere Teknik Analiz uygulayarak uygun zamanlamada al?mlar yapabilenler ise herkesten iki ad?m öndedir.Bunu unutmay?n. B?LANÇO ANAL?Z? :Bilanço bir ticari i?letmenin mal varl???,alacak verecek gibi bir çok detay?n? içeren çizelgedir.Borsa ?irketlerinin düzenli olarak aç?klad??? Finansal Raporlar?n 1. bölümünde biz Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ile kar??la?aca??z.Bu k?s?m ?irketin özellikle varl?klar?ndaki de?i?imleri ve borçluluk yap?s?n? incelememiz için önemlidir.A?a??da ilk i?aretlenmi? yer ile birlikte Finansal Durum Tablosu yani Bilanço verileri ba?lam?? olur.Bilançonun ilk kalemi hemen bir altta i?aretlenmi? olan Nakit ve Nakit Benzerleri kalemidir.Unutmadan söyleyeyim bilanço önceki y?l ayn? dönem verileriyle k?yaslan?r yani bakt???n?z kalemlerin sadece son hali aç?klanmaz bir y?l önce ne imi? oda aç?klan?r böylece de?i?imi görebilmeniz sa?lan?r. Genellikle a?a??daki i?aretli yerdeki gibi Toplam Kaynaklar bölümüyle de son bulur. Bu aral?kta ?irketin varl?klar? ve borçlulu?u ayr? ayr? kalemlerde aç?klan?r.Peki bilanço kalemler içinden hangileri genel hatlar?yla daha önemlidir yada bu kalemlerin babas?d?r diyecek olursak bunlar:Nakit ve Nakit BenzerleriTicari AlacaklarStoklarToplam Dönen Varl?klarToplam Duran Varl?klarToplam K?sa Vadeli YükümlülüklerToplam Uzun Vadeli YükümlülüklerÖzkaynaklarÖdenmi? Sermaye diye s?ralayabiliriz.Ba?l?k isimlerinden de anla??laca?? üzere ?irketin varl?klar? ve borçluluk durumu hakk?nda bilgiler içerir.Bu kalemleri analizde nas?l kullanaca??m?za geçmeden önce s?rada Finansal Raporlar?n 2. bölümünü ve önemli kalemlerini ö?renmek var.Bu 2. önemli ba?l???m?z ise Kar veya Zarar Tablosu olarak a?a??daki ?ekilde isimlendirilen bölümdür. Bu bölüm ise genellikle a?a??daki i?aretli yerdeki gibi DÖNEM KARI ( ZARARI) kaleminin de alt?nda yer alan Durdurulan Faaliyetlerden Suland?r?lm?? Pay Ba??na Kazanç (Zarar) bölümüyle de son bulur.Kar veya Zarar Tablosu içindeki kalemlerden hangileri genel hatlar?yla daha önemlidir yada bu kalemlerin babas?d?r diyecek olursak bunlar ise:Has?latBrüt Kar (Zarar)Esas Faaliyet Kar? (Zarar?)Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kar? (Zarar?)Sürdürülen Faaliyetler Öncesi Vergi Öncesi Kar? (Zarar?)Dönem Kar? (Zarar?)K?saca ?irketin karl?l?k durumunu ve gelirlerine ra?men giderlerinin neler ve hangi kalemler sebebiyle oldu?unu bu bölüm sayesinde analiz edebiliriz.Devam? eklenecek zamanla yaz?yorum….