Menu

p.p1 en voorkomen van belastingontduiking. De Financiële

0 Comment

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; font: 12.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 12.0px 0.0px; font: 12.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff; min-height: 15.0px}
span.s1 {font-kerning: none}
span.Apple-tab-span {white-space:pre}

Datum: 10 januari 2018 Werkgroep 14
Docent: Toine Rietmann Academisch jaar 2017-2018
Vak: Principles of economics and business 2 Semester 1, Blok 3
Titel: Belastingontwijking door multinationale bedrijven
Naam: Gyanti Bhikhie
Studentnummer: 11230002
Inleiding
Het belangrijkste doel van bedrijven is om zoveel mogelijk winsten te behalen (Bajrami, 2017). Over de behaalde winsten van de bedrijven moet er een belasting worden betaald, en het niet nakomen van de belastingverplichtingen wordt belastingontduiking genoemd zegt Römkens (2015). Belastingontduiking kan voorkomen als mensen bijvoorbeeld belangrijke informatie achterhouden bij een belastingaangifte of als er verkeerde informatie wordt doorgegeven.
Ook beweert Römkens (2015) dat de overheid extra kosten moet maken als mensen niet voldoen aan hun belastingverplichtingen omdat de inkomsten dan niet kloppen en er wordt daarnaast ook veel geld besteed aan het bestrijden en voorkomen van belastingontduiking. De Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is verantwoordelijk voor het opsporen van financiële fraude waaronder belastingontduiking (Römkens, 2015).
Belastingontwijking wordt door Hanlon and Heitzman (2010) gedefinieerd als een reductie van expliciete belastingen. Belastingontwijking wordt traditioneel gezien als een waardemaximaliserende handeling die rijkdom overdraagt van de staat naar de aandeelhouders van bedrijven (Kim, Li & Zhang, 2011).
Van Herwaarden (2015) zegt dat de belastingheffing van multinationale bedrijven tegenwoordig de aandacht van het publiek trekt. Met behulp van fiscale structuren kunnen multinationals op een legale manier hun effectieve (wereldwijde) belastingplicht op behaalde winsten redelijk verlagen (Van Herwaarden 2015).
Ook West (2017) zegt dat de technieken die sommige grote multinationale bedrijven gebruiken om hun belastingplicht te reduceren de laatste jaren steeds meer onder de aandacht van het publiek is gekomen. Hoewel de discussie over belastingontwijkingsactiviteiten en hun regelgevende reacties vaak worden uitgevoerd met verwijzing naar morele concepten (zoals ‘eerlijkheid’), blijft de filosofische analyse van de ethiek van multinationale bedrijven relatief.
Het belangrijkste punt die Dowling (2014) bespreekt is of de betaling van belasting moet plaatsvinden in het land waar de winsten worden behaald of in het land met het laagste belastingtarief. Maatschappelijke verantwoordelijkheid suggereert de eerste, terwijl financiële verantwoordelijkheid de laatste suggereert (Dowling 2014).
Belastingontwijking is niet alleen een probleem dat uit het bedrijf voortkomt zegt Evertsson (2016). Vermijding van vennootschapsbelasting is een uitvoering waarbij verschillende ondernemingen en verschillende territoria tegelijkertijd betrokken zijn en vervolgens tot wereldwijde gevolgen leidt omdat deze bedrijven hun eerlijke belasting niet betalen in de landen waarin zij opereren (Evertsson 2016).
De vraag die nu gesteld kan worden is: in hoeverre kan gezamenlijke regelgeving door Europese landen omtrent belastingtarieven het probleem van belastingontwijking door multinationale bedrijven verminderen? Om antwoord te geven op deze vraag wordt er een onderzoek gedaan door gebruik te maken van wetenschappelijke artikelen. In het vervolg van dit onderzoek worden de hoofdlijnen van belastingheffing door multinationals omschreven. Vervolgens worden belastingontwijkingsmogelijkheden voor multinationals uitgelegd. Voorts worden de voordelen van belastingontwijking voor ondernemingen besproken. Daarna wordt er onderzoek gedaan hoe belastingontwijking kan worden tegengegaan en of belastingontwijking legaal is of niet. Tot slot wordt de invloed van vennootschapsbelasting op lonen en werkgelegenheid onderzocht en er wordt een conclusie getrokken.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Theorie, modellen en definities
Hoofdlijnen van belastingheffing door multinationals
Een multinationaal bedrijf bestaat uit meerdere (verbonden) vennootschappen, waarbij elk individueel vennootschap apart wordt getaxeerd over de eigen behaalde winst. Daarnaast moet de winst van elk individueel vennootschap worden bepaald en moet er een prijs worden vastgesteld voor transacties tussen de verbonden vennootschappen (Van Herwaarden 2015).Van Herwaarden (2015) zegt dat wanneer verbonden vennootschappen (grensoverschrijdend) met elkaar handelen, de vastgestelde prijs, die wordt de verrekenprijs genoemd, voor belastingdoeleinden gelijk dient te zijn aan de vastgestelde prijs van niet-verbonden vennootschappen.
Voor de verdeling van de winst over de verbonden vennootschappen en zodoende de belasting die over de winsten moet worden betaald door de multinationale bedrijven die in iedere staat actief zijn, zijn de verrekenprijzen in hoge mate beslissend (Van Herwaarden, 2015).
Volgens Van Herwaarden (2015) heffen vrijwel alle staten belasting over de winsten die door vennootschappen worden gemaakt. Ingezeten vennootschappen (belastingplichtigen in het binnenland) worden getaxeerd over de wereldwijd genoten winst (wereldwijd systeem) of over de in de staat van vestiging behaalde winst (het territoriaal systeem). Niet-ingezeten vennootschappen (belastingplichtigen in het buitenland) worden ook getaxeerd naar het territoriaal systeem (Van Herwaarden 2015).
Ook zegt Van Herwaarden (2015) dat bij deze als belemmering geldt dat een niet-ingezeten vennootschap (belastingplichtige in het buitenland) in een staat alleen belastingplichtig is voor de winstbelasting indien deze vennootschap haar activiteiten in die staat door middel van een ‘vaste inrichting’ uitoefent. Veel staten taxeren niet-ingezeten vennootschappen ook met bronheffingen over door hen ontvangen en uit die staten afkomstige rente, royalty’s en dividenden. Deze bronheffingen worden normaliter over het gehele ontvangen bedrag zonder kostenaftrek geheven (Van Herwaarden 2015).
Tenslotte vormen de gehanteerde verrekenprijzen voor de betalende verbonden vennootschap een verlies en voor de ontvangende verbonden vennootschap een opbrengst.

Belastingontwijkingsmogelijkheden voor multinationals
Dowling (2014) zegt dat ondernemingen die zich bezighouden met belastingontwijking, de mening onderschrijven dat belastingtarieven per land een vorm van gezonde concurrentie tussen landen zijn om multinationale ondernemingen aan te trekken. Ze stellen ook dat belasting een te minimaliseren uitgave is, en daarom een mogelijkheid is om belasting te ontwijken. Dit is een betrouwbare verantwoordelijkheid voor aandeelhouders (Dowling, 2014).
In dit geval betekent “eerlijk delen” het gebruik van alle toegestane verminderingen om de belastingverplichting te minimaliseren door de zaken van het bedrijf actief te organiseren om de maximale aftrekkingen te ontvangen die in verschillende rechtsgebieden worden aangeboden. Deze opvatting van belastingplichtigheid gaat tegen de mening in dat belasting in de eerste plaats moet worden betaald wanneer waarde wordt gecreëerd of wanneer er transacties plaatsvinden (Dowling, 2014).
Belastingontwijkingsprincipes worden door Dowling (2014) omschreven als een uitstel van belastingen, belastingarbitrage over verschillende soorten inkomsten en als belastingentiteiten. Multinationale bedrijven dragen de behaalde winsten over van een land met een hoge belasting naar een land met lage belasting om zo belasting te voorkomen. Ze gebruiken meestal de methode van “offshore sheltering”, boekhoudkundige manipulatie en juridische diefstal (Dowling, 2014).
Omdat multinationale bedrijven meerdere locaties bevat, stelt het hen in staat om hun zaken te organiseren om winsten te behalen in landen met de meest gunstige belastingregels (Dowling 2014).  Ook beweert Dowling (2014) dat belastingontwijking van multinationale ondernemingen plaatsvindt vanwege de complexiteit van de huidige belastingwetgeving en administratie in een land en in alle landen waar deze multinationale ondernemingen actief zijn. Volgens Wallschutzky en Singh (1995) kunnen belastingplichtigen in andere rechtsgebieden mogelijk belasting ontwijken door belastbare ontvangsten in niet-belastbare ontvangsten om te zetten.
Gravelle (2009) bespreekt vijf methoden om vennootschapsbelasting te ontwijken. De eerste methode die Gravelle (2009) bespreekt om vennootschapsbelasting mogelijk te ontwijken is toewijzing van schulden en verdienen van assets. Er zijn bepaalde technieken die ondernemingen kunnen gebruiken om winsten te maken, zoals door meer geld te lenen in landen met hoge belastingen en minder geld lenen in landen met lage belastingen. Daarnaast is er ook een manier om belastingontwijking te voorkomen bij het verdienen van assets, waarbij de schulden worden geassocieerd met gerelateerde bedrijven in landen met hoge belastingtarieven of als niet-gerelateerde schulden niet worden belast door de ontvanger.
De tweede methode die Gravelle (2009) behandeld om vennootschapsbelasting mogelijk te ontwijken is door middel van verrekenprijzen. Bedrijven kunnen hun winst overdragen door de prijsstelling van goederen en diensten tussen dochterondernemingen. Door het verlagen van de prijzen van goederen en diensten die door de moedermaatschappij worden aangeboden en het verhogen van de prijs van de aankopen van dochterondernemingen, kunnen inkomsten vervolgens met succes worden verplaatst naar het land met lage belastingen. Ondernemingen kunnen ook intellectuele eigendomsrechten of immateriële activa overdragen.
De derde methode die wordt besproken door Gravelle (2009) is contract productie, dit is een mogelijk probleem voor bedrijven omdat een land met een lage belasting geen veelbelovende locatie is om het product daadwerkelijk te produceren en verkopen. Om deze reden is het een mogelijkheid dat het bedrijf een contract afsluit met een ander bedrijf dat dezelfde producten produceert, om het product vervolgens voor kosten te produceren plus een vaste prijsverhoging.
Ook wordt de methode van de “check-the-box”, hybride entiteiten en hybride instrumenten behandelt. Gravelle (2009) omschrijft hybride entiteiten als entiteiten die door bedrijven kunnen worden erkend, maar niet door een andere.
Tenslotte wordt de cross crediting- en inkoopregels methode besproken voor buitenlandse belastingvermindering. Gravelle (2009) definieert cross crediting als het gebruik van overtollige buitenlandse belastingen die worden betaald in één rechtsgebied of één type inkomen om belasting op andere inkomsten te compenseren.

Voordelen van belastingontwijking voor ondernemingen
Volgens Kim, Li en Zhang (2011) blijkt uit een recent onderzoek dat belastingontwijkingsactiviteiten het eigenbelang van managers kan bevorderen, zoals het manipuleren van inkomsten en regelrechte omleiding van middelen. Kim, Li en Zhang (2011) zeggen ook dat belastingontwijkingsactiviteiten managers in staat stelt om activiteiten na te streven die zijn ontworpen om slecht nieuws achter te houden en beleggers te misleiden.
Kubick, Lynch, Mayberry en Omer (2015) beweren dat de kracht van de productmarkt bedrijven comparatieve voordelen biedt door meer persistente winstgevendheid en afzondering van concurrentiedreigingen. Hierdoor zijn de bedrijven in grotere mate in staat om belasting te ontwijken. Onder de bedrijven die een hogere machtspositie op de productmarkt hebben en een relatief hoge belastingontwijking in contanten, worden de aandelenkoersen minder belangrijk en vereisen beleggers extra belastingontwijking in contanten (Kubick et al., 2015).

Discussie
Hoe kan belastingontwijking worden tegengegaan?
Om bedrijven minder mogelijkheden te laten hebben om belastingbetalingen te vermijden, proberen belastingautoriteiten multinationale bedrijven die belasting ontwijken tegen te gaan door nieuwe regels te maken, die de zekerheid van het belastingstelsel vergroten, maar een meer gecompliceerd belastingstelsel vormen. Ondertussen zal de groei van de kosten van de bedrijven ook leiden tot meer kosten van de autoriteiten. Tot slot zegt Dowling (2014) dat enorme belastingvoordeelactiviteiten daarentegen een groot verlies maken voor de overheid.
Uit onderzoek van de belastingjuristen Vleggeert en Bender (2017) blijkt dat er maatregelen worden genomen door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om multinationale bedrijven belastingen te laten betalen. Een van de maatregelen die de OESO neemt is dat er bronbelasting geheft mag worden als het geld uit het bronland (het land waar het geld vandaan komt) wordt weggestuurd naar een belastingparadijs met als doel zo min mogelijk belasting te betalen.
Vleggeert is niet tevreden met hoe ver de maatregelen worden genomen en beweert dat landen bronbelasting moeten heffen op alle transacties binnen een onderneming die worden weggeluisd naar een belastingparadijs. Bender vindt de maatregelen van de OESO daarentegen al een belangrijke stap, maar aanvullende regels binnen de EU zouden volgens haar ook cruciaal zijn (Vleggeert en Bender, 2017).

Is belastingontwijking wel legaal?
Over het algemeen zijn belastingontwijking en belastingontduiking alternatieve methoden voor multinationale bedrijven om hun belastingen te reduceren: belastingontwijking beschrijft activiteiten binnen de grenzen van de wet, terwijl belastingontduiking illegaal is (Blaufus, Hundsdoerfer, Jacob, & Sünwoldt, 2016). Blaufus et al. (2016) beweren dat uit een onderzoek blijkt dat de respondenten belastingontduiking als illegaal en immoreel beschouwden en associeerden met fraude, strafrechtelijke vervolging, risico’s, belastingaudits en straffen. Daarentegen werd belastingontwijking als legaal en moreel gezien, geassocieerd met slimheid en beschouwen als een goed idee (Blaufus et al., 2016).
Cassidy (2013) beweert dat als iets legaal is, dat het niet meteen hoeft te betekenen dat het goed of sociaal efficiënt is. Wanneer ondernemingen belasting ontwijken en minder belasting betalen, moeten de rest van de mensen juist meer belasting gaan betalen.
Legaliteit is relevant in veel individuele beslissingen, maar is van bijzonder belang in het geval van belastingheffing, aangezien belastingheffing (bijna) alle individuen in een samenleving beïnvloedt en een belangrijke bron van inkomsten voor overheden vormt. De legaliteit van het gedrag inzake belastingminimalisatie is echter onduidelijk, omdat de grens tussen legale en illegale belastingacties vaak vaag is en daarentegen van land tot land verschilt. Toch lijken beleidsmakers legaliteit te gebruiken om individuele beslissingen en dus uiteindelijk belastinginkomsten te beïnvloeden (Blaufus et al., 2016).

Hypothese
Invloed van vennootschapsbelasting op lonen en werkgelegenheid
Omdat lonen een deel uitmaken van de kosten van het bedrijf, is het volgens Bajrami (2017) belangrijk om te begrijpen of bedrijven hun kosten proberen te minimaliseren door de lonen van de werknemers te verlagen of door het aantal werknemers te verminderen.
Vervolgens vermeld Bajrami (2017) dat een verhoging van de vennootschapsbelasting een invloed zal hebben op de verlaging van lonen en een loonsverlaging zal een invloed hebben op de inkomstenbelasting per persoon. Een verlaging van de lonen zou vervolgens resulteren in een verlaging van de personenbelasting en verzekeringsbijdragen.
Een andere manier die Bajrami (2017) bespreekt om de loonkosten te verlagen, is dat bedrijven de bedrijfsbelasting voor werknemers doorberekenen via ontslag, dit doen de bedrijven door het aantal werknemers te verminderen. Deze methode zou leiden tot sociale gevolgen zoals werkloosheid, en economische gevolgen zoals de afname van de arbeidsproductiviteit. Door het aantal werknemers te verminderen op deze manier zal een kleiner aantal arbeiders de taken in het bedrijf moeten uitvoeren, waardoor de arbeiders overwerkt zijn en ze op deze manier de kwaliteit van producten en diensten beïnvloeden.
Reductie van de kwaliteit van de aangeboden producten van ondernemingen zal op de lange termijn een omzetdaling veroorzaken doordat de inkomsten uit de verkoop van de producten verminderen, en uiteindelijk resulteert in vermindering van de toegevoegde waarde die de bedrijfswinst beïnvloedt, evenals de som van de aansprakelijkheid van vennootschapsbelasting die zal worden afgesloten in een daling van de begrotingsinkomsten (Bajrami, 2017).

Conclusie
Het doel van een bedrijf is om zoveel mogelijk winsten te behalen, maar over de behaalde winsten moet er belasting worden betaald. Om deze reden is het een mogelijkheid dat multinationale bedrijven gebruik maken van belastingontwijking en belastingontduiking. Belastingontwijking en belastingontduiking door multinationale bedrijven hebben beiden als doel om de belastingdruk te verlagen.
Belastingontduiking impliceert een handeling gericht op belastingvermindering waarbij de wet wordt overtreden. Belastingfraude is ook een vorm van belastingontduiking. In beide gevallen is er sprake van een illegale handeling. Voorbeelden van belastingontduiking zoals eerder al is besproken zijn het weglaten van inkomsten, te hoge aftrekposten, vrijstellingen en/of kredieten en het niet indienen van een aangifte in omstandigheden waarin belasting verschuldigd is.
Onder belastingontwijking wordt belastingdrukverlaging door gebruik te maken van mazen in de wet verstaan, waardoor ondernemingen minder belasting betalen dan zij feitelijk zouden moeten betalen. Ondernemingen die belasting ontwijken proberen vaak voordeel te halen uit mazen in de wet en kunnen voor hun succes afhankelijk zijn van enige mate van geheimhouding. Soortgelijke ontwijkingshandelingen hebben geen ander belangrijk doel dan vermindering van de belastingplicht.
Multinationale bedrijven hebben vele mogelijkheden voor het ontwijken van belasting, ze maken bijvoorbeeld gebruik van de “offshore sheltering” methode, boekhoudkundige manipulatie en juridische diefstal. Zoals eerder besproken, maken multinationale bedrijven tevens gebruik van de toewijzing van schulden en verdienen van assets methode, verrekenprijzen, contract productie, hybride entiteiten en de cross crediting methode voor het ontwijken van belasting. Daarnaast genieten ondernemingen van vele voordelen door belasting te ontwijken.
Het betalen van vennootschapsbelasting heeft een invloed op de lonen en werkgelegenheid van mensen. Er is onderzocht of bedrijven de lonen moeten verlagen of de werknemers moeten verminderen zodat ze minder belasting hoeven te betalen. Beiden manieren leiden tot een negatief resultaat, zoals werkloosheid en inkomstenbelasting.
Belastingontwijking maakt een groot verlies voor de overheid en daarom wordt belastingontwijking tegengegaan. Uit dit onderzoek kan er geconcludeerd worden dat gezamenlijke regelgeving door Europese landen omtrent belastingtarieven het probleem van belastingontwijking door multinationale bedrijven kan verminderen door maatregelen te treffen. Een van de maatregelen die voorheen besproken werd was door nieuwe regels te maken die de zekerheid van het betalen van belasting door bedrijven vergroten. Tot slot kan belastingontwijking worden tegengegaan door bronbelasting te heffen zodra er geld naar een ander land wordt weggeluisd.

 
Referentie lijst

Bender, T., Vleggeert, J. (2017). Dit moet je weten over belastingontwijking. Geraadpleegd via https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2017/07/dit-moet-je-weten-over- belastingontwijking
Blaufus, Hundsdoerfer, Jacob, & Sünwoldt. (2016). Does legality matter? The case of tax avoidance and evasion. Journal of Economic Behavior and Organization, 127, 182-206.

Cassidy, J. (2013). JUST BECAUSE TAX AVOIDANCE IS LEGAL DOESN’T MEAN IT IS RIGHT. Fortune, 168(1), 42. 
Dowling, G. (2014). The Curious Case of Corporate Tax Avoidance: Is it Socially Irresponsible? Journal of Business Ethics, 124(1), 173-184.
Etleva Bajrami. (2017). The Impact of Corporate Income Tax on Wages and Employment. Academic Journal of Economic Studies, 3(2), 104-109. 
Evertsson, N. (2016). Corporate tax avoidance: A crime of globalization. Crime, Law and Social Change, 66(2), 199-216.
Gravelle, J. (2009). Tax havens: International tax avoidance and evasion. National Tax Journal, 62(4), 727-753.
Hanlon, M., Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50 (2010), 127-178
Kim, Li, & Zhang. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100(3), 639-662.
Kubick, T., Lynch, D., Mayberry, M., & Omer, T. (2015). Product Market Power and Tax Avoidance: Market Leaders, Mimicking Strategies, and Stock Returns. Accounting Review, 90(2), 675-702.

Römkens. (2015). Belastingontwijking en belastingontduiking. Geraadpleegd via https:// www.romkens.nl/belastingontwijking-en-belastingontduiking/

Van Herwaarden, A.J., & Protecting European Citizens Market Participants. (2015). Recente internationale ontwikkelingen in de aanpak van belastingontwijking door multinationals. Onderneming En Financiering, 2015(3), 23-35.
Wallschutzky, Ian G., & Singh, Veerinderjeet. (1995). Opportunities for tax avoidance and tax evasion in the Malaysian income tax system. The International Tax Journal, 21(1), 42.
West, A. (2017). Multinational Tax Avoidance: Virtue Ethics and the Role of Accountants. Journal of Business Ethics, 1-14.

x

Hi!
I'm Viola!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out