Menu

Metot üç temel unsur içerir: · Belirli

0 Comment

Metot
etüdün a?amalar?:

 

1.      Üzerinde
metot etüdü yap?lacak i? seçilir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

2.      Seçilen
i?in mevcut durumda nas?l yap?ld???na ait bilgiler toplan?r ve standart kay?t
ortamlar?na aktar?l?r.

3.      Mevcut
metod ele?tirel yakla??mla incelenir ve irdelenir.

4.      Daha
iyi bir metot geli?tirilir.

5.      Geli?tirilmi?
metot uygulan?r.

6.      Son
a?amada ise uygulama izlenilir ve gerekli düzenlemeler yap?l?r(YÜKSEL, 2013:
65).

 

1.1.1.1.           
??
Ölçümü

 

            ??e
uygun nitelik ta??yan bir i?çinin, tan?mlanm?? bir performans ile belirli bir
i?i yapmas? için gereken bir zaman? belirlemek amac?yla geli?tirilmi?
tekniklerin uygulamas?d?r.

??
ölçümü uygulanmas? zorunlu üç temel unsur içerir:

 

·        
Belirli bir i?: Tan?mlanm?? ve
standartla?t?r?lm?? bir çal??ma metoduna sahip i?tir. 

·        
??e uygun nitelik ta??yan i?çi: Normal
i?çidir.

·        
Tan?mlanm?? performans: Etkin çal??ma
h?z?ndaki normal tempodur(ÜÇÜNCÜ, 2015: 68).

 

??
ölçümünün a?amalar?:

 

1.      Etüd
edilecek i? seçilir;

2.      ??
ile ilgili tüm veriler, metotlar ve i? elemanlar? kaydedilir;

3.      Kaydedilen
veriler sistematik bir ?ekilde incelenir;

4.      Uygun
i? ölçümü yöntemi ile her elemana ait zaman ölçülür;

5.      Gerekli
paylar dikkate al?narak standart zaman hesaplan?r;

6.      Bulunan
standart zaman, uygulamada kullan?lacak ?ekilde tan?mlan?r(YÜKSEL, 2013: 71).

 

Zaman
etüdü: Belirli ko?ullar alt?nda yap?lan belli bir i?in elemanlar?n?n zaman?n?
ve derecesini kaydederek ve bununla birlikte bu yolla toplanan verileri
çözümleyerek, o i?in tan?mlanan bir performansta yap?labilmesi için gereken
zaman?n? saptamakta kullan?lan bir i? ölçme yöntemidir.

 

Zaman
etüdünün a?amalar?:

 

1.      Zaman
etüdü yap?lacak olan i?in seçimesi;

2.      ??in
elemanlar?na ayr?lmas?;

3.      Her
i? eleman? için gözlem zamanlar?n?n belirlenmesi;

4.      Bir
i? eleman? için normal zaman?n hesaplanmas?;

x

Hi!
I'm Viola!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out