Menu

HIFU cihaz? UTIMS kullan?lmaktad?r.UTIMS HIFU sistemi t?pta

0 Comment

HIFU (Yüksek Fokuslu Ultrason)?lerleyen ya?, çevresel faktörler, yerçekimi, genetik yap?, güne? hasar?, beslenme al??kanl?klar? gibi nedenlere ba?l? olarak ciltte ya?lanma, sarkma ve elastikiyet kayb? ortaya ç?kar. Sigara ve alkol kullan?m? bu etkileri daha da artt?r?r.HIFU   ”Ameliyats?z Yüz Germe” i?lemleri için geli?tirilmi? yüksek yo?unlukta odaklanm?? ultrason enerjisi uygulayan bir teknolojidir. HIFU uygulamalar? ABD’de ameliyats?z cilt gençle?tirmede en çok tercih edilen yöntemdir. Klini?imizde bu amaçla yeni nesil Centerless HIFU cihaz? UTIMS kullan?lmaktad?r.UTIMS HIFU sistemi t?pta uzun y?llard?r güvenle kullan?lan ultrason (ses dalgalar?) ile çal???r. UTIMS HIFU ile odaklanm?? ve yo?unlu?u artt?r?lm?? ses dalgalar? cilt alt?na iletilerek bölgede kontrollü ?s? art??? yarat?l?r. UTIMS HIFU da kullan?lan ultrason enerjisi cilt yüzeyini atlayarak cildin alt katmanlar?na iletildi?inden cilt yüzeyinde herhangi bir hasar olu?maz. UTIMS HIFU da ultrason enerjisi SMAS ( yüz kaslar?n?n k?l?flar?n? içeren tabaka) , derin dermis ve subkutan fibröz dokuya iletilerek bu dokularda ?s? art??? sa?lan?r. Is?ya ba?l? olarak SMAS tabakas?nda kontraksiyon (büzülme) olu?ur ve cilt gerginle?ir. Is? ayn? zamanda cildin do?al yap? ta?lar?ndan kolajen sentezini de uyard???ndan ince çizgi ve k?r???kl?klar azal?r, cilt yenilenir.UTIMS HIFU kullan?m alanlar?:Klini?imizde kullan?lan UTIMS HIFU cihaz? hem yüz hem de vücut uygulamalar? için farkl? ba?l?klara sahiptir.UTIMS HIFU yüz uygulamalar?Total cilt rejuvenasyonu ( cilt gençle?tirme, cilt yenileme)Lifting (cilt germe)Cilt s?k?la?t?rmaKa? kald?rmaK?r???kl?k tedavisiÇene hatt?n? belirginle?tirmeYanak, boyun ve g?d? toparlama UTIMS HIFU vücut uygulamalar?Vücut ?ekillendirmeVücut kontür düzeltmeKol ve bacak içi sarkmalar?Kar?n sarkmalar?Selülit tedavisiUTIMS HIFU kimlere uygulanmaz?Uygulama yap?lacak bölgede aç?k yara, keloid ve ak?nt?l? aknesi olan ki?iler?mplant ve dermal dolgusu olan ki?ilerCilt kanseri olanlarKalp pili ta??yanlarHamileler ve emzirenlerKan p?ht?la?ma sorunu olan ki?ilerKanama bozuklu?u olan ki?ilerMetal stent tak?l? ki?iler UTIMS HIFU kimlere uygulan?r?HIFU yapt?rmas?nda sak?nca olan ki?iler d???nda kalan herkese yap?labilir ( yukar?da belirtilmi?tir).Özellikle dü?ük ka? yap?s?ndan ?ikayetçi olan ki?iler, cildinde sarkma ve gev?eme olanlar, g?d?, boyun ve vücut bölgesinde sarkma olan ki?iler HIFU uygulamas? için iyi birer adayd?r. UTIMS HIFU a?r?l? bir uygulama m?d?r?Herkesin a?r? e?i?i farkl? olmakla birlikte uygulamadan önce hekimin önerece?i bir a?r? kesici ilaç yada lokal anestezi kremi kullan?lmal?d?r. Uygulamay? yapt?ran birçok ki?i i?ne batmas? gibi bir his duyduklar?n? belirtmektedir. UTIMS HIFU nas?l uygulan?r?Uygulamadan önce cilt iyice temizlenir, kurulan?r. Ard?ndan cildin yüzeyine ultrason jeli sürülür ve uygulamaya ba?lan?r. Uygulama bölgesi ve cildin sorununa ba?l? olarak 1,5-3-4,5 mm gibi farkl? derinliklere ultrason enerjisini ileten uygun  UTIMS HIFU ba?l??? seçilir. Bu ba?l?klar cilt yüzeyine temas ettirilerek yakla??k 30 dakika boyunca problemli olan bölge ses dalgalar? ile taran?r. UTIMS HIFU i?lemi ne kadar sürer?Uygulanacak bölge ve cilt problemine göre de?i?mekle birlikte UTIMS HIFU i?lemi ortalama 30 dakika sürer. UTIMS HIFU kaç seans uygulan?r?1 seans uygulama yeterlidir. Tedavinin kal?c?l??? yakla??k 1,5-2 y?l sürmektedir.UTIMS HIFU etkileri ne zaman görülür?UTIMS HIFU uygulamas?ndan hemen sonra ciltte gerilme, toparlanma etkisi fark edilir. Her geçen gün etkisi artar. Tam sonuç ise 2-3 ay sonra kolajenin artmas? ile belirgin ?ekilde ortaya ç?kar. UTIMS HIFU uygulamas?n?n yan etkisi var m?d?r?Ultrason enerjisi t?pta uzun y?llard?r güvenle kullan?lmaktad?r. Yap?lan klinik çal??malarda herhangi bir yan etkiye rastlanmam??t?r. UTIMS HIFU uygulamas? yap?lan bölgede hafif k?zar?kl?k,  ödem ve hassasiyet olu?abilir. Bunlar genellikle birkaç saat sonra kaybolur. UTIMS HIFU uygulamas?ndan sonra nelere dikkat edilmelidir?UTIMS HIFU uygulamas?ndan sonra hasta normal ya?am?na hemen geri dönebilir. Mutlaka güne? koruyucu krem kullan?lmal?d?r. Bunun d???nda özel bir bak?m gerektirmez.

x

Hi!
I'm Viola!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out