Gi?i d??ng da c?a hãng.???c thành l?p

Gi?i thi?u v? th??ng hi?u m? ph?m VichyVichy là m?t th??ng hi?u m? ph?m cao c?p ??n t? pháp, thu?c s? h?u c?a t?p ?oàn m? ph?m ?ình ?ám th? gi?i L’Oréal. Vichy n?i ti?ng v?i các s?n ph?m d??ng da, d??ng th?, s?n ph?m trang ?i?m và ch?ng lão hóa. Cái tên Vichy g?n v?i vi?c hãng s? d?ng ngu?n n??c khoáng làm ??p ngàn n?m tu?i ??n t? th? tr?n Vichy ? Pháp làm ngu?n n??c duy nh?t s? d?ng cho các công th?c m? ph?m và s?n ph?m d??ng da c?a hãng.???c thành l?p vào n?m 1931, v?i h?n 80 n?m không ng?ng nghiên c?u, phát tri?n s?n ph?m và ?ng d?ng nh?ng tiêu chu?n y h?c nghiêm ng?t vào m? ph?m, k?t h?p các khoáng ch?t, ho?t ch?t t? nhiên v?i ngu?n n??c khoáng d??ng da di?u k?, Vichy ?ã tr? thành th??ng hi?u m? ph?m hàng ??u c?a Pháp, ???c c? Th? Gi?i bi?t ??n và tin dùng.Các s?n ph?m c?a VichyV?i kh?u hi?u “Health is Beautiful” – cái ??p toát lên ? s?c kh?e, v? ??p kh?e kho?n và t? nhiên, Vichy chuyên cung c?p các s?n ph?m ch?m sóc da, bodycare, make-up và ch?ng lão hóa có công d?ng làm d?u, kháng viêm, ch?ng kích ?ng hi?u qu?.Nói ??n s?n ph?m c?a Vichy thì không th? không nói ??n dòng s?n ph?m N??c khoáng d??ng da Aqualia Thermal ?ã vô cùng quen thu?c v?i phái ??p. ???c chi?t xu?t 100% thành ph?n t? nhiên, thành ph?n ngu?n n??c khoáng Vichy giúp c?i thi?n s?c kh?e làn da, làm d?u các kích ?ng, m?n ?? ngay t?c thì, mang l?i c?m giác d? ch?u, c?ng c? và t?ng c??ng h? th?ng phòng v? da.Ngoài ra, nh?c ??n cái tên Vichy, thì không th? không nh?c ??n các dòng s?n ph?m n?i ti?ng c?a hãng, bao g?m s?a r?a m?t, n??c cân b?ng, t?y t? bào ch?t, tinh ch?t ??c tr?, kem d??ng, ch?ng n?ng, m?t n?… nh? Normaderm, Ideal White, Liftactiv, Idealia, Dercos, Bodycare, Aera Mineral, Ideal Soleil, Purete Thermal, Thermal Spa Water…. ?ây là các s?n ph?m ch?m sóc, làm s?ch và d??ng tuy?t v?i cho làn da, giúp da s?ch tr?n, láng m?n, gi?m m?n, ch?ng lão hóa và làm se khít l? chân lông – nh?ng s?n ph?m làm ??p không th? thi?u c?a ch? em.Sau ?ây là m?t s? dòng s?n ph?m n?i b?t c?a Vichy:1. Vichy Mineralizing Thermal Water – Làm d?u và t?ng c??ng s?c s?ng cho da nh?y c?m2. Vichy Minéral 89 – D??ng ch?t khoáng cô ??c giúp ph?c h?i và b?o v? da3. Vichy Idéalia Lumière – D??ng da tr?ng h?ng, c?ng m?ng t? nhiên4. Vichy Normaderm – Gi?m d?u, gi?m m?n,se khít l? chân lông5. Vichy Ideal Soleil – Ch?ng n?ng hi?u qu?, không gây nh?n rít6. Vichy Ideal White – D??ng tr?ng an toàn gi?m thâm nám hi?u qu?7. Vichy Purete Thermal – Giúp làm s?ch và gi?i tr? ??c t? cho da t? sâu bên trong8. Vichy Aqualia Thermal – D??ng ?m và cung c?p n??c t?i t?ng t? bào da9. Vichy Liftactiv – Làm ch?m quá trình lão hóa và làm s?n ch?c da10. Vich Aera Mineral – Giúp b?n s? h?u l?p trang ?i?m hoàn h?o (che khuy?t ?i?m và ch?ng n?ng hi?u qu?)11. Vichy Bodycare – Giúp c? th? s?n ch?c và thon g?n, giúp gi?m nguy c? r?n da12. Vichy Dercos – Ch?m sóc tóc và da ??u kh?e m?nhMã gi?m giá, voucher, mã khuy?n m?i cho s?n ph?m c?a VichyN?u b?n có nhu c?u tìm ki?m các mã gi?m giá, voucher, mã khuy?n m?i khi mua các s?n ph?m c?a Vichy ?? ???c t?n h??ng m?c giá ?u ?ãi tuy?t v?i, hãy th??ng xuyên truy c?p vào trang https://www.picodi.com/vn/vichy ?? n?m b?t các ch??ng trình khuy?n m?i, gi?m giá h?p d?n th??ng ???c tung ra trên Pidico. B?n c?ng có th? ??ng ký nh?n newsletter t? Pidico b?ng cách ??ng ký theo dõi qua email ?? ???c thông báo khi có các mã gi?m giá và ch??ng trình khuy?n m?i h?p d?n dành cho nhãn hàng Vichy. ??n gi?n ch? c?n nh?p ??a ch? email c?a b?n ? d??i m?c “Ti?t ki?m ??n 80% khi mua s?m t?i nh?ng c?a hàng t?t nh?t” trên trang c?a Pidico dành cho nhãn hàng Vichy và nh?p vào nút “??ng ký nh?n newsletter”.