ALIN hale gelmesiyle yüzümüz daha yorgun ve

ALIN DOLGUSU

Mimiklerimiz kendimizi ifade etmenin en güzel yollar?ndan
bir tanesidir. Özellikle ka? hareketlerimizde kar??m?zdaki insana olumlu ya da
olumsuz hissetti?imiz duygular?m?z? direk olarak anlatabiliyoruz. Bir ?eye
merakla bakt???m?zda ya da ?a??rd???m?z zaman kald?rd???m?z ka?lar?m?z zamanla
aln?m?zda yatay k?r???kl?klara sebep olmakta. Güne?in parlak ?????na maruz
kald???m?zda ya da al??kanl?k halinde devaml? çatt???m?z ka?lar?m?z ise ka?lar
aras?nda dikey k?r???kl?klara sebebiyet vermekte.  

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bu k?r???kl?klar? iki farkl? ?ekilde de?erlendirmekte fayda
var. Dinamik k?r???kl?klar dedi?imiz türde mimik yapt???m?z zaman olu?an ama
serbest b?rakt???m?z zaman derimizin eski haline döndü?ü k?r???kl?klard?r.
Statik k?r???kl?klar ise mimik yapmay? b?rakt???m?z zaman bile eski haline
dönmeyen devaml? belirgin halde olan k?r???kl?klard?r. K?r???kl?klar?n statik
hale gelmesiyle yüzümüz daha yorgun ve ya?l? bir görünüme bürünür.

Daha canl?, parlak ve genç bir görünüm için bu k?r???kl?klara
yönelik kombine tedaviler uygulanmakta. Dinamik haldeki çizgiler için botoks
enjeksiyonu ile öncelikle kas gev?etilmelidir. Böylece k?r???kl?klar statik
hale gelmeden deri kendini yenileme f?rsat? bulur ve k?r???kl?k görünümü
azal?r. E?er statik çizgileriniz var ise ilk etapta botoks yap?l?r sonras?nda
ise bu k?r???kl?klar?n alt?na hyaluronik asit dolgu yap?l?r.

Al?n bölgesine yap?lan dolguda amaç k?r???kl?klar?n alt?n?
doldurup daha düz bir cilde kavu?makt?r. Hyaluronik asit dolgu mekanik anlamda
k?r???kl???n alt?n? desteklemenin yan? s?ra kolajen yap?m?n? artt?rd??? için
derinin kendini yenilemesinde büyük rol oynar.

Al?n dolgusunda nelere dikkat
edilmelidir?

Erkeklerin ve kad?nlar?n anatomik yap?s?nda farkl?l?klar
mevcuttur. Erkekler daha güçlü kaslara sahip oldu?undan al?nlar?nda daha derin
ve statik k?r???kl?klar olu?ur zaman içinde. Kad?nlarda ise bu k?r???kl?klar?n
derinli?i ve görünümü erkeklere nazaran daha hafiftir.

Bu farkl?l?klar dolgu seçimini de do?rudan etkiler.
Erkeklerde daha yo?un dolgular kullan?l?r ve k?r???kl?k daha derin oldu?u için
kullan?lan dolgu miktar? da nispeten daha fazlad?r. Kad?nlarda ise k?r???kl???n
derecesinde göre daha yumu?ak dolgular tercih edilmektedir.

Al?n dolgusunun ba?ar?s?n? etkileyen
faktörler nelerdir?

Al?n k?r???kl?klar?nda ba?ar?l? sonuçlar elde etmek için
mutlaka al?n dolgusundan önce botoks uygulanmal?d?r. Kaslar? gev?etmedi?imiz
takdirde her ka? hareketimizde kaslar?m?z dolguya bask? uygulay?p erkenden
da??lmas?na sebep olacakt?r.

Dolgular kal?c?l?k anlam?nda 6-8 ay gibi bir süre
uyguland??? alanda kal?r. Botoks ise yap?s? gere?i dördüncü aydan itibaren kas
gev?etme etkisini kaybetmeye ba?lar. Bu sebeple al?n dolgusunun daha kal?c?
olmas?n? sa?lamak için kaslar eski gücüne kavu?madan tekrar botoks enjeksiyonu
yap?lmal?d?r.