Çinli bilim insanlar? maymun klonlad?

S?ra insanda m??

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Koyun Dolly’den sonra ilk kez bir primat klonland?.

Çinli bilim insanlar? ilk kez maymun klonlad?. Koyun Dolly ile ayn? teknik
kullan?larak gerçekle?tirilen klonlama i?leminde 22 sene sonra ilk kez ba?ar?
sa?land?. Ara?t?rmac?lar yakla??k 2 ayl?k olan maymunlar?n sa?l?k durumunun iyi
oldu?unu aç?klad?.

?kiz maymunlara Hua Hua ve Zhong Zhong ad? verildi.

Ekip, çekirde?i maymun yumurtalar?ndan ç?kararak fetüsten al?nan DNA ile yer
de?i?tirdi. Ortaya ç?kan yumurta da do?um yapmalar? için di?i maymunlara
yerle?tirildi.

Bebekler gayet sa?l?kl?

Süreç hiç de
kolay de?ildi. Sonuç alabilmek için 127 yumurta ve 79 embriyo kullan?lmas?
gerekti. Yine de elde edilen ba?ar? klonlama teknolojisinde ya?anan geli?menin
alt?n? çiziyor. Ara?t?rmac?lar bebek makaklar?n gayet sa?l?kl? oldu?unu
bildirdi. Genetik testler ise yavrular?n gerçek birer kopya oldu?unu
do?ruluyor. Yak?nda yeti?kin makaklar?n klonlanmas?yla ilgili de bir ba?ar?
elde edilebilir zira ekip ?u günlerde birkaç hamileli?in daha sonucunu
bekliyor.

Sadece t?bbi ara?t?rmalarda
kullan?labilir

Maymun ve
insan türleri aras?ndaki genetik benzerlikler göz önünde bulunduruldu?unda,
Çinli bilimcilerin ba?ar?s? insan klonlamay? teorik olarak daha gerçekçi hale
getiriyor. E?er bir gün böyle bir ?ey olacaksa bile yak?n zamanda olmas? pek
mümkün görünmüyor. Etik aç?dan konuyla ilgili birçok itiraz var. Üstelik bütün
itirazlar?n sebebi bir insan?n tam? tam?na bir kopyas?n? olu?turmakla ilgili
de?il. Fetüsle klonlamay? etik bulun veya bulmay?n, süreçten istenen sonuçlar?
elde edebilmek için birçok ba?ar?s?zl?k ya?an?yor. Bir de yeti?kin hale gelen o
klonlar?n ne olaca?? konusu var; üretilen kopyalar orijinallerine uygun
ya?ama bask?s?yla kar??la?abilir.

Benzer
?ekilde, maymun klonlaman?n amac? sadece t?bbi ara?t?rmalarla s?n?rl?
kalabilir. Ayn? genlere sahip birden fazla maymun olmas? ara?t?rmac?lar?n
tedavi sonuçlar?n? kar??la?t?rmas?na veya belirli ko?ullar alt?nda testler
gerçekle?tirmesine yard?m edebilir. Bu durumdan da rahats?zl?k duyacak birileri
muhakkak olacakt?r fakat bu en az?ndan insan klonlamas? kadar tart??mal? bir
konu de?il.

Kayg?lar sürüyor

Klonlanan makak maymunlar?n?n insan hastal?klar?n?n ara?t?r?lmas?nda önemli rol
oynayabilece?i dü?ünülüyor. Ancak baz? kesimler etik kayg?lar ve genetik
çe?itlili?in yok olaca?? endi?esiyle maymun klonlamaya kar?? ç?k?yor. Bu
sebeple klonlama i?lemi faydal? olmas?n?n yan?nda pek çok tart??may?
beraberinde getirse de Çinli bilim insanlar? gelecek aylarda daha çok makak
klonu üretmeyi planl?yor.